REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TamponyZiolowe.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Tamponyziolowe.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: Brandup Agata Giętka, NIP 9441197717, REGON 381472034, Unruga 65B, 30-394 Kraków, Polska, e-mail: agata.gietka@gmail.com
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) online na stronie internetowej Sklepu
 3. b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. c) telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 8. Sklep udostępnia możliwość tańszych zakupów w ramach polityki rabatowej, po założeniu (rejestracji) i uzyskania kuponu rabatowego w Sklepie.
 9. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu. Po złożeniu zamówienia jest wysyłany na wskazany adres e-mail z podsumowaniem zamówienia. Sklep może też wysyłać informację o kolejnych etapach realizacji. W razie konieczności obsługa Sklepu będzie się  kontaktować drogą mailową i/lub telefonicznie i/lub przez sms, co jest sposobem porozumiewania się Sklepu z Klientem.

III. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności dostarczane przez : PayU, Przelewy24 lub inne po formy uzgodnione ze sprzedawcą telefonicznie i drogą e-mail.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

IV. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych : Inpost, firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem. Średni czas oczekiwania na realizację zamówienia w Polsce wynosi około 2-5 dni robocze.
 2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

V Ochrona Danych Osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

VI Reklamacje

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację można składać za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu lub na formularzu reklamacyjnym, który jest do pobrania w zakładce „Kontakt”.
 3. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących  uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 5. Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad.

VII. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, gwarancja

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W razie odstąpienia od Umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach ustalonych ze sprzedawcą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 5. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadku umowy:
 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

VIII. Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

IX Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

X. Newsletter

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 2. Celem skorzystania z Newslettera należy:
 3. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.

XI. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.